Norgespartiets partiprogram

«Hvis kapitalinteressene skal styre politikken og eie realverdiene og basistjenestene blir det ikke livskvalitet for alle. I dag praktiseres det grov korrupsjon og svik mot befolkningen og nasjonalstaten fra politikere og domstolene.»

VÅRT MÅL er innføring av DIREKTEDEMOKRATI ved å tilbakeføre

den reelle makten til folket via folkeavstemninger i viktige samfunnsspørsmål

Følgende saker som vi i Norgespartiet foreslår er riktige å avgjøre ved folkeavstemning:

 • Fjerning av lover som strider mot Grunnloven.
 • Kapitalinteressene må ikke styre politikken.
 • Salg av strøm / ACER
 • Jernbaneprivatisering
 • Bompenger/ veifinansiering
 • Vindmøller / naturmangfold
 • Oljefondet investerer mer Norge.
 • Stanse salg av vannkraften og sikre hjemfallsretten
 • Beholde kontanter
 • Bevare den norske kulturarven
 • Suveren autoritet over norske militære kapasiteter
 • Stoppe nedlegging av sykehus og akutt helsetjeneste
 • Deling av barnevernet til kommunal hjelpetjeneste vernetiltak / statlig tvangsdel.
 • Selvstendige permisjons regler for fedre
 • Økonomisk tak på barnebidrag
 • Avskaffelse av kildeskatt
 • Fjerning av moms på mat, medisiner og naturmedisin.
 • Overføre kontantstøtte til barnehage og SFO
 • Ens praksis for bruken av Tjeneste Transport (TT) kort
 • Forenkling av regelverk og byråkrati
 • Forenkling av vei-, bil- og drivstoff-avgifter
 • Varig verning av dyrket landbruksjord

Norgespartiets partiprogram består bl.a. i å arbeide for innføring av direktedemokrati med direkte folkestyre og folkeavstemninger. Innføring av direktedemokrati betyr at Norge får en ny politisk grunnplattform hvor folket blir den lovgivende makten og hvor regjeringen, kongen og domstolene underordnes folket. I et direktedemokrati opphører stortingsvalg og som en følge av dette opphører stortingets funksjon. I et direktedemokrati kan man ikke endre en lov i grunnloven, eller andre lover, uten folkets samtykke.

I et direktedemokrati mister alle politiske partier sin politiske makt, og disse blir fra da av å regne som interesseorganisasjoner som da kan bli aktive leverandører av saker til juridisk bindende folkeavstemninger – på lik linje med enkeltpersoner, lag og foreninger. Folket blir da landets øverste kontrollmyndighet og velger selv sine representanter både lokalt og nasjonalt. I et direktedemokrati kan alle fremme forslag til folkeavstemninger, forutsatt at de har skaffet nok underskrifter. Direktedemokrati har vært i bruk i Sveits siden 1848 og er kjent som verdens mest veldrevne demokrati, med folket som øverste myndighet.

For å komme i posisjon på Stortinget, og inntill direktedemokratiet er på plass juridisk og organisatorisk, vil Norgespartiet arbeide med å informere folket om hvorfor Norge trenger et direktedemokrati. Som et ledd i dette arbeidet vil vi kontinuerlig fremme ulike saker til juridisk bindende folkeavstemninger.

Kjerneverdier i Norgespartiet vil alltid være å sikre Norge som en fri og selvstendig nasjon, livskvalitet for alle, nasjonal selvråderett, fullt innsyn for alle i politikk og økonomi (nasjonalt og lokalt), samt at alt av realverdier og basistjenester er i folkets eierskap og drives til kostpris. Hvis kapitalinteressene skal styre politikken og eie realverdiene og basistjenestene blir det ikke livskvalitet for alle. I dag praktiseres det grov korrupsjon og svik mot befolkningen og nasjonalstaten fra politikere og domstolene.

Uten en grunnleggende endring i politikken, gjennom politisk systemskifte over til direktedemokrati, vil vi ikke klare å få til de endringene som trengs for å sikre Norge som en selvstendig nasjon, sikre norges kultur og egenart samt sikre innbyggerne tilgang til et liv med høy livskvalitet og lite stress.

Ikke noe parti har et mer demokratisk partiprogram enn Norgespartiet. Dagens partipolitiske modell handler om at en liten elite bestemmer over folket. Det har over tid fått utvikle seg til et korrupt politisk system hvor den lille politiske eliten misbruker folkets tillit til å gi fra seg eller selge unna landets realverdier og basistjenester, samtidig som de undergraver selvråderetten og landets økonomi.

 

Norgespartiets sentralstyre 15.06.2019


Foto av Samuel John. Lisens: Creative Commons. Webmaster har beskjært bildet.

 

DEL