Norgespartiets partiprogram

«Hvis kapitalinteressene skal styre politikken og eie realverdiene og basistjenestene blir det ikke livskvalitet for alle. I dag praktiseres det grov korrupsjon og svik mot befolkningen og nasjonalstaten fra politikere og domstolene.»

Norgespartiets partiprogram består bl.a. i å arbeide for innføring av direktedemokrati med direkte folkestyre og juridisk bindende folkeavstemninger. Innføring av direktedemokrati betyr at Norge får en ny politisk grunnplattform hvor folket blir den lovgivende makten og hvor regjeringen, kongen og domstolene underordnes folket. I et direktedemokrati opphører stortingsvalg og som en følge av dette opphører stortingets funksjon. I et direktedemokrati kan man ikke endre en lov i grunnloven, eller andre lover, uten folkets samtykke.

I et direktedemokrati mister alle politiske partier sin politiske makt, og disse blir fra da av å regne som interesseorganisasjoner som da kan bli aktive leverandører av saker til juridisk bindende folkeavstemninger – på lik linje med enkeltpersoner, lag og foreninger. Folket blir da landets øverste kontrollmyndighet og velger selv sine representanter både lokalt og nasjonalt. I et direktedemokrati kan alle fremme forslag til folkeavstemninger, forutsatt at de har skaffet nok underskrifter. Direktedemokrati har vært i bruk i Sveits siden 1848 og er kjent som verdens mest veldrevne demokrati, med folket som øverste myndighet.

For å komme i posisjon på Stortinget, og inntill direktedemokratiet er på plass juridisk og organisatorisk, vil Norgespartiet arbeide med å informere folket om hvorfor Norge trenger et direktedemokrati. Som et ledd i dette arbeidet vil vi kontinuerlig fremme ulike saker til juridisk bindende folkeavstemninger.

Kjerneverdier i Norgespartiet vil alltid være å sikre Norge som en fri og selvstendig nasjon, livskvalitet for alle, nasjonal selvråderett, fullt innsyn for alle i politikk og økonomi (nasjonalt og lokalt), samt at alt av realverdier og basistjenester er i folkets eierskap og drives til kostpris. Hvis kapitalinteressene skal styre politikken og eie realverdiene og basistjenestene blir det ikke livskvalitet for alle. I dag praktiseres det grov korrupsjon og svik mot befolkningen og nasjonalstaten fra politikere og domstolene.

Uten en grunnleggende endring i politikken, gjennom politisk systemskifte over til direktedemokrati, vil vi ikke klare å få til de endringene som trengs for å sikre Norge som en selvstendig nasjon, sikre norges kultur og egenart samt sikre innbyggerne tilgang til et liv med høy livskvalitet og lite stress.

Ikke noe parti har et mer demokratisk partiprogram enn Norgespartiet. Dagens partipolitiske modell handler om at en liten elite bestemmer over folket. Det har over tid fått utvikle seg til et korrupt politisk system hvor den lille politiske eliten misbruker folkets tillit til å gi fra seg eller selge unna landets realverdier og basistjenester, samtidig som de undergraver selvråderetten og landets økonomi.

Noen saker Norgespartiet vil fremme til juridisk bindende folkeavstemninger

 • Norge ut av EØS og Schengen
 • Nei til avtaler som begrenser det norske folks frihet til å styre eget land og fremtid (TTIP, TISA mfl.)
 • Norge som nøytralt land
 • Husholdningsstrøm til selvkost og fossekraften i folkets eie
 • Sikre folket den juridiske eiendoms- og bruksretten til kontanter
 • Avvikle alle bomringene
 • Fri parkering på offentlige veier og parkeringsplasser (inntill 2 timer)
 • Maks øvre grense på parkeringsbøter (200 kroner)
 • Drastisk reduksjon i vei-, bil- og drivstoff-avgifter
 • Lovfestet automatisk borgerlønn til arbeidsledige
 • Fullt innsyn i politikk og økonomi nasjonalt og kommunalt
 • Begrense innvandringen for å bevare norges kultur og egenart
 • Styrke lokalforsvaret via et sterkt Heimevern
 • Forhindre grov korrupsjon og brudd på menneskerettighetene i domstolene, bl.a. ved å fjerne bruk av utredere i lagmannsrettene og høyesterett, endre lovverket slik at ikke dommere kan utstede avgjørelser uten en skikkelig begrunnelse, gjøre det umulig for dommere å forhindre en part å ta opp lyd fra en rettssak, pålegge domstolene å ta opp lyd og gjøre lydopptaket tilgjengelig for partene
 • Krav om dommerforsikringer for alle dommere, og at avgjørelser hvor minst en dommer ikke har en dommerforsikring nullifiseres.
 • Fjerne moms på advokathonorar
 • Fjerne moms på alle matvarer
 • Styrke landbruket og norsk matproduksjon, sikre landbruksjorda, få på plass kornlagre og øke andelen økologisk produksjon
 • Forby GMO (innkl. genredigering) på et prinsippielt grunnlag
 • Fiskekvotene tilbake til folket for å få en levende kyst
 • Krav om lukkede mærer i oppdrettsnæringen for å minske problemer med lus, rømninger og utslipp av kloakk og gift
 • Full stans i nye konsesjoner til oppdrettsnæringen
 • Avvikle bruken av plastflasker og plastposer for å spare miljøet og helsa
 • Sikre realverdier som fossekraften, drikkevannet, mineralverdiene, oljeressursene osv. i nasjonalt eie
 • Nei til salg av norske eiendommer og ressurser til eiere utenfor Norge
 • Nasjonal tilveiebringelse av penger (trykking) for å få fjernet rentekostadene til bankene, dette for å sikre rentefrie lån til bygging og vedlikehold av veier, strømnett, kloakk, skoler, sykehus osv.
 • Avvikle norske økonomiske overføringer/lån til IMF, EU, samt en rekke andre prosjekter i utlandet
 • Bygge jernbane fra Bodø og nordover
 • Få tilbake lokalsykehusene

Norgespartiets sentralstyre 01.02.2017


Foto av Samuel John. Lisens: Creative Commons. Webmaster har beskjært bildet.

 

DEL