Norgespartiet stiller til stortingsvalg i Hedmark

Da er det klart at Norgespartiet for første gang stiller til stortingsvalg i Norge. Representanter fra Hedmark Norgesparti overleverte 31.03.2017 en bunke lister til fylkesvalgstyret i Hedmark. Med 533 innleverte underskrifter burde det sikre muligheten for å stille til stortingsvalg.

Oppdatering: Vi er nå informert om at fylkesvalgstyret har godkjent 504 underskrifter og at vi derfor kan stille med liste til stortingsvalget i Hedmark.

Overlevering av underskrifter og liste for årets stortingsvalg. Fra venstre: Lars Rønbeck (leder i Norgespartiet), Jan Ove Andersen, Arne Hornsletten (NB! Arne Hornsletten, i midten av bildet, er nå utmeldt av Norgespartiet, se mer informasjon om dette på slutten av bloggposten), Vidar Skaret (ny leder i Hedmark Norgesparti), Bjarne Højsgaard Christiansen (leder for fylkesvalgstyret i Hedmark fylke).

Dette er en historisk milepæl, ikke bare for Norgespartiet, men også for velgerne. Nå har man nemlig en mulighet til å få mennesker inn på Stortinget som er villige til å kjempe for det som gavner landets innbyggere. Norgespartiet er også det eneste partiet i Norge som har innføring av direktedemokrati og juridisk bindende folkeavstemninger i sitt partiprogram.

Ledelsen i Hedmark Norgesparti samt sentralstyret i Norgespartiet takker alle i Hedmark som har bidratt til å gjøre dette mulig.

Her er et utvalg saker fra partiprogrammet:

  • Norge ut av EØS og Schengen
  • Nei til avtaler som begrenser det norske folks frihet til å styre eget land og fremtid (TTIP, TISA mfl.)
  • Norge som nøytralt land
  • Husholdningsstrøm til selvkost og fossekraften i folkets eie
  • Avvikle alle bomringene
  • Drastisk reduksjon i vei-, bil- og drivstoff-avgifter
  • Styrke landbruket og norsk matproduksjon, sikre landbruksjorda, få på plass kornlagre og øke andelen økologisk produksjon
  • Fiskekvotene tilbake til folket for å få en levende kyst

For mer informasjon om partiprogrammet: Norgespartiets partiprogram.

Bloggposten ble endret 25.04.2017


Tidligere leder av Hedmark Norgesparti, Arne Hornsletten, har meldt seg ut av Norgespartiet

Det kom for dagen at Hornsletten var medlem av en losje.

Norgespartiet har i sine vedtekter at det ikke er forenelig at tillitsvalgte samtidig innehar medlemskap i hemmelig selskap eller losje.

Vi i Norgespartiet er opptatt av at det ikke kan stilles spørsmålstegn ved folkevalgtes habilitet. Det er andre grupper i samfunnet som offentlig tar avstand fra det å være medlem i frimureriet eller ulike losjer. Dette gjelder bl.a. politi og dommere. Her er noen av uttalelsene fra Arne Johannessen, tidligere øverste tillitsvalgt i politiet, fra en artikkel i Dagbladet med tittelen “Uholdbart å være frimurer og politi“:

“…Det er myter rundt alle lukkede nettverk – som Frimurerlosjen. Vi har stadig debatter om kameraderi og antydninger at medlemmer av brødreskapene hjelper hverandre. Det har vi også eksempler på fra ansettelser i politiet…”
[…]
“…Dette handler om habilitet. Vi ønsker ikke at noen skal mistenke polititjenestemenn, ansatte i påtalemyndigheten eller domstolene for rolleblanding…”
[…]
“…Politi, påtalemyndighet og domstolene skal være uavhengige. Det skal ikke være den minste mistanke om kameraderi, det er ødeleggende for tilliten…”

Pga. Hornslettens medlemskap i en Losje ble det derfor sammenkalt til et styremøte i Hedmark hvor bl.a. Hornsletten var innkalt. Alle som ble innkalt til møtet svarte at det passet. Av årsaker vi ikke kjenner til, valgte Hornsletten å melde avbud 15 minutter før styremøtet skulle starte. I etterkant har Hornsletten hevdet at han har meldt seg ut av losjen. Hvis det medfører riktighet, finner vi det svært underlig at han ikke møtte på det varslede styremøtet og fremla bevis på at han var utmeldt av losjen.

Det at Hornsletten nå i mange dager har svertet Norgespartiet, lederen Lars Rønbeck og flere i styret i Hedmark, og det på en svært utspekulert og grov måte, har nå ført til at Hornsletten nå er ekskludert fra Norgespartiet. I partiets vedtekter står det bl.a. følgende:

“…Medlemmer som gjennom offentlig handling søker å skade partiet, partiets tillitsfolk eller folkevalgtes omdømme har «egenhendig ved handling» meldt seg ut av partiet…”

Hornsletten har så sent som 21.04.2017, på sin egen facebook-side hevdet at han fremdeles er fylkesleder i Hedmark Norgesparti, til tross for at dette er en grov usannhet. Han har også i avisa Østlendingen anbefalt velgerne i Hedmark å stemme på Pensjonistpartiet.

Hvorfor Hornsletten nå ivrer for å allikevel stå på lista for Norgespartiet er uklart. Vi håper han nå snarlig trekker seg fra lista til stortingsvalget. Det gir ingen mening å stå på liste for et parti man aktivt sverter og hvor man samtidig anbefaler velgerne å stemme et annet parti. Det blir slik vi oppfatter det – å lure velgerne.

Vi har forsøkt å få Hornsletten fjernet fra lista, men fylkesvalgstyret sier det ikke er mulig å gjøre endringer på lista som ble levert den 31. mars – for partier som ikke er registrert i partiregisteret.

Vi beklager sterkt at vi ikke får strøket Hornsletten fra lista, men håper at velgerne i Hedmark får med seg de forhold som her er nevnt.

 

Her er bevis for våre påstander

Arne Hornsletten melder seg ut av partiet via SMS:

Her melder han seg ut en gang til, denne gang via melding på Facebook til lederen i partiet Lars Rønbeck:

Her en ny melding på Facebook hvor Hornsletten klargjør at han bl.a. vil strykes fra lista til stortingsvalget i Hedmark:


Nedenfor er to eksempler hvor Arne Hornsletten fremmer svært grove usanne påstander om flere medlemmer i partiet

Partiet vurder nå å enten politianmelde disse alvorlige forhold, eller evnt. ta det via forliksrådet:

Her en SMS fra Hornsletten til en annen person i Norgespartiet i Hedmark, hvor Hornsletten fremmer usanne anklager om to personer i Hedmark:

Nedenfor er nok et eksempel på grove usannheter om en person i Norgespartiet. Teksten er skrevet som en personlig melding fra Hornsletten til en annen (på Facebook). Alt tyder på at det er skrevet for å sverte personen (personen som Hornsletten omtaler har aldri vært medlem av Vigrid, har aldri villet forby jøder, og har aldri hatt noen sympatier med hva Hitler gjorde under 2. verdenskrig. Norgespartiet tar faktisk til orde for å beskytte jøder, noe man kan lese mer om her: Norgespartiet reviderer krav om forbud mot islam):

Hedmark Norgesparti avholdt et styremøte 5. april 2017, hvor det ble valgt bl.a. ny leder i fylkeslaget. Den nye lederen ble Vidar Skaret. Arne Hornsletten var innkalt, meldte at han ville komme, men omstemte seg 15 minutter før møtet. På det møtet ble det bl.a. diskutert Hornslettens medlemskap i en losje. Hadde Hornsletten villet det kunne han møtt og vist frem eventuelle bevis for utmeldelse fra losjen. Han valgte å ikke stille på møtet. Til tross for at Hornsletten vet at det ble valgt ny leder i fylkeslaget, er han ikke mindre frekk enn at han på sin Facebook side påstår at han fortsatt er leder i Hedmark Norgesparti så sent som 21. april kl. 13:43. Dette til tross for at Hornsletten allerede den 6. april ble varslet om hvilke personer som utgjorde det nye styret. Hva Hornsletten ønsker å oppnå med en slik oppførsel er uvisst. En ting er sikkert, og det er at en slik oppførsel kan være svært skadelig for Norgespartiet i det kommende stortingsvalget i Hedmark. Det siste vi trenger er at mennesker utgir seg for å inneha tillitsverv i Norgespartiet som de beviselig ikke har. På dette tidspunktet hadde også Hornsletten, som vi viser ovenfor, egenhendig meldt seg ut av partiet 2 ganger:

DEL