Norges begrensende levevilkår.

Hvor lenge skal folket i Norge befinne seg i denne tilstanden?

Direkte Demokrati slik man har i Sveits, kan sette en stopper for denne driften av landet vårt.

Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå- og NAV- m.m. denne listen ble først laget av Halldor Hamre, og oppdatert av Anne Harila, 3 ganger. Siste oppdatering 19.08.2016

Nær 100 000 barn lever under fattigdomsgensen! Norge kan «ta igjen» resten av Europa, tallene øker og det er beregnet at man i 2030 har 140.000 barn som lever i fattigdom.

REF: Barne og ungdoms- og familiedirektoratets rapport utgitt i 2017.
Se Eurostat. (2016). Europe 2020 indikactors – poverty and sosial exclusion. Hentet fra: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion

Bostedsløse i Norge i 2012 er 6.259 personer.
Det kom ny undersøkelse for 2016 som viser at 3909 personer var uten et fast sted å bo i desember 2016, med tillegg av de som bor i mottak, dette gjaldt 4 362 personer ved utgangen av november 2016.

UNGDOMSFATTIGDOMMEN ER ØKT TIL 102.700 personer som er mellom 18–34 år.
jfr, Folkehelsemeldingen.

Studenter har ikke vært fattigere på 40 år. Fallende støtte i mer enn 18 år.
Jfr. Folkehelsemeldingen.

Hver 5.enslige lever under fattigdomsgrensen.

NAV ADVARER den 14.11. 2017 at fattigdommen i Norge er økende.
Et problem med definisjonene av fattigdom er at de bare tar utgangspunkt i inntekten. De faktiske utgiftene folk har, som bl.a. boutgifter er ikke tatt med.

FATTIGHUSET har mer enn 87000 brukere i 2014, bare i Oslo, det er enslige foreldre, alderspensjonister og uføretrygdede. Hvordan kan vi akseptere at “verdens rikeste land” har flere FATTIGHUS i Norge?

300 000 i helsekø

Vi har 2,1 seng pr 1000 innbyggere og ligger på bunn i Vest-Europa. I vårt nærområde har bare Tyrkia færre senger enn oss. (OECD-rapporten «Health at a glance» -2013)
http://www.bt.no/meninger/debatt/En-forventet-katastrofe-3299270.html

NY RAPPORT fra helsevesenet viser at det på norske sykehus dør flere tusen hvert år pga feilbehandling og utrangert utstyr, i snitt 5 personer daglig.

Norge ligger på 19 plass når det gjelder behandling av flere typer kreft i Europa! (OECD-rapporten)
Ifølge OECD-rapporten «Health at a glance» (2013) bruker Norge en mindre del av sitt Brutto Nasjonalprodukt ( BNP) på helse enn gjennomsnittet i Europa..

Norge har verdens lengste ventetid for helsehjelp
jfr. Euro Health Consumer Index.

Trenger nær 100 000 flere ansatte med speisalisering innen pleie-, omsorgs- og sosialsektoren innen 2030 (kilde: Folkehelsemeldingen)

70 % av veinettet er underkjent!.

En gjennomgang Statens vegvesen har gjort for riksveger (Statens vegvesen, ) viste at 70% av riksvegene ikke har vegnormalstandard, det vil si ikke oppfyller de krav til vegnormalene.

321300 personer er uføretrygdet pr september 2017 i mars 2016 var det 317100 personer uføretrygdet!
Kilde: NAV- september 2017, som man ser har uføretrygdede økt hvert år
KILDE: NAV Utviklingen i uføretrygd per 31. mars 2016
Skrevet av Jostein Ellingsen, NAV, 12.5.2016.Sammendrag
Per 31. mars 2016 var det registrert 317 100 mottakere av uføretrygd. Dette utgjorde 9,5 prosent av befolkningen (18-67 år). En økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med utgangen av 2015 og en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med mars 2015.

13 000 står i psykisk helsekø!
(Kilde: Helsedirektoratet Psykologiforeningen)

4500 venter på avrusning! Norge ligger på topp i Europa når det gjelder overdosedødsfall. 7 % av dødsfall blant nordmenn under 40 år skyldes overdosedødsfall, mot 3 % ellers i Europa. Dette skyldes i følge forskere at Norge har mange flere narkomane som bruker sprøyter. Dette er skremmende tall!

I 2015 skrota NAV sitt nye datasystem, det funka ikke. Husker jeg riktig, var det brukt rundt 600 mill på dette.

STUDENTBOLIGER.
Norge mangler mer e
nn 14.165 studentboliger i 2017.( i 2015 manglet det 13200 studentboliger

● GRUNNSKOLER:
Norge hadde 2588 grunnskoler

1391 skoler og grunnskoletilbud er lagt ned  fra 1986 til 2017.
VIDEREGÅNEDE SKOLER ER IKKE med i denne tellingen fordi Utdanningsdirektoratet hadde ikke tallene klart for seg.

Og mens Norge bruker EN MILLIARD PR. UKE for kjøp av eiendommer i utlandet er vårt eget land vanskjøttet.

Norge ligger på siste plass i Europa i lag med Albania når det gjelder utvikling av eget land!

Det koster halve oljefondet å sette i stand vannlekkasjer og offentlige bygninger. I 2010 ga Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) ut den første “State of the Nation”- rapporten
http://www.rif.no/media/5486/rif_stateofthenation_2015_lavopploeselig.pdf

http://www.rif.no/om-rif/state-of-the-nation/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/knusende-rapport-om-norges-tilstand-forfall-paa-2600-milliarder/a/23414197/

Tyskerne fikk låne norske oljepenger 61 milliarder nesten gratis til motorveibygging til 1,8 % rente, mens veiprosjekter her hjemme finansieres med skyhøye renter – 6,5 %.

OLJEFONDET BRUKES TIL MOTORVEIBYGGING I TYSKLAND
… mens i I Norge betaler bilistene tre ganger så høy rente når de betaler bompenger.
http://www.side3.no/3284728.html

● 170 millioner er brukt av Statens vegvesen på et halvferdig IT- system de selv mener er ubrukelig. Av 170 millioner har BILISTENE betalt 130 millioner.
27 millioner: En dom i Lagmannsretten tilkjenner IT-selskapet BT-Signaal som tapte anbudskonkurransen mot IBM 27. millioner kroner fra myndighetene. (ref: Kontrollkomiteen/ Aftenposten)

● I PRIS-TOPPEN:
Norge har verdens stiveste bensinpriser.
Det fører oss til topps i Bloombergs oversikt over verdens bensinpriser.

80 % av offentlig byggemasse er ulovlig pga forfall!

Boligbyggingen har stoppet.

220 000 barn og unge sliter på skolen pga dårlig inneklima!

Mer enn 10000 arbeids plasser gikk tapt som følge av dårlige rammevilkår fra staten!

Sykehjem står tomme pga de mangler penger til drift!

ELDREOMSORGENhar store mangler, både på sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

HUSKER DERE KAMPEN OM ELDREMILLIARDEN som ble bevilget i 1990?
Pengene ble bl.a. brukt til bredbåndsutbygging, kultur og mange andre ting som ikke gikk til de eldre, nedbetaling av gjeld, dekning av underskudd osv.., kun 452 millioner ble brukt til styrking av eldreomsorgen

Kreftsyke får ikke medisin pga pris!

Norge ligger på 11. plass for brudd på menneskerettigheter.

Mange får ikke svømme opplæring pga svømme bassengene ikke har vann!

Vi har en asyl og innvandringspolitikk som er skakk kjørt, der flere tusen oppholder seg ulovlig pluss 220 000 fra Europa mottar forskjellige trygdeordninger gjennom NAV!

Unge kommer ikke inn på bolig markedet pga regjeringens byggeforskrifter som gjør at prisen stiger med 300 og 600 000, det kreves 20 søknader bare for badet, pluss de frigjør ikke nok areal til bygging og egenkapital blir spist opp av prisstigning!

Stadig flere må slutte i jobb pga kostnaden ved å komme til og fra jobb!

NRK brukte i 2015 mer enn 11 millioner kroner på taxi. Det tilsvarer mer enn 30 000 kroner hver eneste dag. Regningen betales av alle nordmenn som har TV hjemme og betaler kringkastingsavgift.

1,5 milliarder til Regnskog:
Miljøvernminister Vidar Helgesen (Høyre) vil gi
1,5 miliarder skattekroner til Kongo for å bevare regnskog. Dette skjer kun et år etter at stortingspolitikerne valgte å tvinge drivstoffprodusenter til å tilsette biodrivstoff produsert fra palmeolje i all bensin og diesel som selges i Norge.
Palmeolje produseres ofte fra områder med nedhogd regnskog.

8,6 milliarder skattekroner til OL arrangør Brasil, for å bevare regnskog.

1 milliard: Erna Solberg brukte en milliard skattekroner på å kutte CO2-utslippet i Indonesia, for så å finne ut at Indonesia jukset med tallene og bare tok imot nordmenns skattepenger uten å redusere utslippene.

9,2 milliarder til Polen, som er største mottaker av EØS-midler med en tildeling på 1,136 mrd Euro siden 2004. Kilde: Regjeringen

55 millioner ble brukt på utredning av u-båten på Fedje uten at et gram er fjernet, samtidig rydder de opp i farvannet til Russerne!

75 millioner ble brukt på utredning av hurtigtog, som skal koste 1000 mrd!

Norge har et byråkrati som er stort nok til 20 millioner innbyggere, og dette vokser hver dag med 39 flere…vegvesenet alene har fått 3000 flere stillinger til tross for at overføringene har blitt kuttet, nå går kun hver 10 krone til vei av det som blir overført!

Samtidig med at Norge råtner på rot, så låner regjeringen bort arvesølvet vårt!
De har lånt bort
570 mrd til EU land som står på konkursens rand!
68 mrd til Japan!

De tapte 87 mrd på aksjer i 2011.

De tapte 20 mrd på Mongstad da de ikke ville slippe private til!

Clinton- Fondet er en norsk politisk skandale, Regjeringen gav bort 2,308 milliarder… norske skattekroner

Vi snakker 2,3 milliarder til Clintons på 7 år. Det er dokumentert.
Steigan vet dette. Finansavisen vet dette, Dagbladet vet dette, NRK vet dette.

KRIG :
Norge har en solid 2.plass i krig.
Krig skaper flyktninger, sult og nød og massedrap.

11 mrd ble brukt i krigen i Libya!

600 millioner ble gitt til Hamas sin krigføring mot Israel!

Siden 1990 har Norge deltatt i 8, åtte kriger:
– Gulfkrigen mot Irak i 1991,
– Invasjonen i Somalia i 1993,
– Krigen i Bosnia fra 1993-95,
– Kosovokrisen i 1999,
– Afghanistankrigen fra 2001 fram til i dag,
– Irakkrigen fra 2003-2011,
– Krigen mot Libya i 2011.
– Pluss Mali.
«Fredsnasjonen» Norge er ikke lenger i tet når det gjelder fred, men går inn til en solid andreplass i krig.

I 2011 ga regjeringen 37 mrd til korrupte statsledere i Afrikanske land uten kontroll på at pengene går til de respektive prosjekt, hver uke gir de fortsatt 500 mill til disse!

Jens Stoltenberg brukte hvert år 1 mrd til egen PR virksomhet!

I fjor i 2015 ble all den rene vannkrafta vår solgt ut til tyskere og andre som vil sikre seg fornybar strøm. Tilbake får vi skitten kull- og kjernekraft fra Europa.

Entreprenører:
Norske entreprenører taper anbudskonkurranser mot utenlandske entreprenører på grunn av EØS-avtalen.

EØS ødelegger norsk arbeidsliv

Så har vi i tillegg til dette regjeringens ulovlige tildelingssaker, korrupsjon, kameraderi, og Grunnlovbruddene som bl.a omfatter ulovlige dommerforsikringer, krigen i Libya og EØS / Schengen avtalen, og innføring av mer enn 12000 EU- regler , pluss Grunnlovsendringene!

Politikerne følger ikke flertallet av folkets vilje.

HJELP OSS Å STOPPE FORFALLET AV VÅRT LAND
og misbruk av skattebetalernes penger, og brutte valgløfter, og Norges deltakelser i krig.

Hjelp oss å bli et nøytralt land på lik linje som Sveits er. Folket i Norge må være med å få til DIREKTE DEMOKRATI – folkets suverenitet er den største. Krigene Norge deltar i må stoppes.

Vi arbeider for å komme oss ut av denne situasjonen som er beskrevet ovenfor.
Vi arbeider for å komme oss ut av EØS og Schengen.
Vi arbeider for å få kontroll over vårt eget land gjennom Direktedemokrati med direkte folkestyre. Slik av vi kan komme oss ut av – NORGES VANVITTIGE FORFALL. 

DEL