Matproduksjon og matvaresikkerhet må gis høyeste prioritet

Hva er viktigere enn matproduksjon og sikring av dyrkbar mark? Norske myndigheter har i lang tid vist at de ikke gir matproduksjonen høyeste prioritet. Bønder må gis nødvendige midler for å produsere mat, samtidig som dyrkbar jord må benyttes til matproduksjon. Videre må prioritet gis til småskala jordbruk og dyrehold.

  • Lagre av korn må gjenoppbygges.
  • Bønder og andre må kunne bruke de frøtypene de ønsker, såfremt det er muligheter for å få solgt produktene.
  • Det bør lages ordninger som gjør at bønder prioriterer økologisk matproduksjon.
  • Genmodifisering av dyr, planter og organismer bør forbys.
  • Norge bør ta til orde for å nedlegge forbud mot patent på liv.

Målet må være et landbruk fritt for giftige kjemikalier. Det vil gavne konsumenten, bonden, jorda, vann, luft – samt insekter, fugler og dyreliv.

DEL