Hva er norsk kultur ?

Norsk kultur er summen av det norske folks historie og hukommelse fra etter istiden — gjennom vikingtiden, Norges samling av Harald Hårfagre og kristning under Olav Trygvasson, inntil nyere tid med Norges grunnlov som konsekvent bygger på Norges historie, ånd, folk og tradisjon, kongehuset og kristendommen og som en fortløpende prosess — føyer til demokrati, ytringsfrihet og likestilling.

Norsk kultur er samtidig summen av våre skikker og omgangsformer, språket, sanger, dikt, litteratur, skikk og bruk, høytider, bygningskunst, fest og tradisjon i en nordisk kontekst gjennom hundrevis av generasjoner.

Dette har med vår identitet og tilhørighet å gjøre — og det er dette som skaper et fellesskap og dermed et trygt og troverdig samfunn!

Men denne rotfestede kulturidentitet er en sårbar sak som lett kan splittes og ødelegges og dermed føre til et samfunn i oppløsning. Verdenshistorien kan berette om svært mange eksempler på kulturer som er gått til grunne av en inntrengende fremmedkultur!

Hele spekteret av den ekte norske kultur kan ikke vedlikeholdes eller gjenskapes i fine kulturhus og dyre operaer. Dette er en arv som bare folket selv kan ta vare på og verne om til nytte og glede for neste slektledd. Den kan rett og slett miste sin identitet hvis den er for åpen, eller for ukritisk til alle impulser utenfra.

Ingen kultur kan absorbere alt hva andre kulturer har skapt og likevel få beholde sin egen identitet og tilhørighet.

En eventuell endring av vår kultur kan- eller må skje på en meget sakte måte og på frivillig basis. Dermed vil stabiliteten og samholdet i samfunnet bestå og blomstre som før. Den norske kultur har historisk sett vært gjenstand for slik sakte og umerkelig endring.

Men det folk som i praksis ikke vedkjenner seg sin kulturelle fortid, vil miste sin identitet og tilhørighet. De vil da ikke forstå sin nåtid — og har dermed ingen framtid!

Artikkelforfatter
Lars Rønbeck

Arendal

Foto av Empetre, skalert av Norgespartiet, lisens Creative Common

DEL