En tredeling av forvaltningen – En rettferdig rettsstat for folket

Norgespartiet vil arbeide for å få offentlig debattert og utredet hvordan vi kan få etablert en ren rettsstat gjennom å løse opp den enhets-forvaltning vi i dag lever under, og etablere og organisere en tredeling av forvaltningen.

Den nåværende enhetsforvaltningen – under det rådende parlamentariske korrupte systemet –  er særdeles uheldig fordi politikerne her sitter på alle sider av bordet og bestemmer.  

På den ene siden stifter de lovene og på den andre siden styrer de det økonomiske liv.  Det parlamentariske systemet (Stortinget) er en svindel.

Vi vil derfor se på muligheten for å få på plass en tredeling av forvaltningen gjennom innføring av direktedemokrati i Norge.

For at landets lover skal gjelde likt for alle statens borgere, må man i statslivet ha en spesiell forvaltningsordning. Den må være basert på sentrale organer som kan sikre en lik behandling i stats-området.

Det økonomiske liv og statslivet må ha hver sin styreordning. Blir det            økonomiske liv påtvunget den styreform som statslivet må ha, vil ledelsen av det            økonomiske liv bli sentralisert. Det man oppnår, er embetsvelde på det økonomiske          livs område.

Slår man det økonomiske liv og statslivet sammen, oppstår det også en kamp                    mellom statslivet og det økonomiske liv, og i denne kamp taper statslivet.
Det ligger i det økonomiske livs eget vesen at det trekker alt og alle inn i sin                      malstrøm.  Det gjør alt og alle til vare.

Derfor må det økonomiske liv alltid begrenses av et selvstendig statsliv som kan beskytte menneskene på grunnlag av de alminnelige menneskerettigheter. Det økonomiske liv er ikke av seg selv i stand til å sette de nødvendige grenser.

Når det økonomiske liv og statslivet slås sammen, blir staten gjort til et redskap for de økonomiske krefter, og staten er ikke lenger i stand til å beskytte menneskene på grunnlag av menneskerettighetene. Staten opphører å være rettsstat. Forholdet slår om. Menneskene blir stående forsvarsløse overfor en egenrådig maktstat.
Slik fungerer vårt politiske system i dag overfor alle oss som er underlagt det rådende systemets jurisdiksjon. 

Norgespartiet vil derfor utrede opprettelsen av en tredeling av forvaltningen i Direktedemokratiet.  Dette ved å skille det økonomiske liv, det kulturelle liv og til slutt rettslivet slik at disse blir organisert under, og får hver sin spesielle forvaltningsordning:

Rettslivets forvaltningsordning må organiseres fra statens sentrum og utover.

Det økonomiske livs forvaltningsordning må vokse frem ut ifra det assosiative*) prinsipp, mens

Kulturlivets forvaltningsordning må bygge på enkeltmenneskers fulle disposisjonsfrihet.

*) assosiativ av assosiere seg = slutte seg sammen for å drive økonomisk virksomhet i fellesskap.


Norgespartiet ser denne løsningen som en sterk motvekt mot EU og Globaliserings-ideen.

Dette fordi det økonomiske liv da likevel vil kunne samarbeide over grensene uten at de selvstendige nasjonale stater behøver å underkaste seg en overordnet makt og miste sin frihet, selvstendighet og kulturelle identitet.


Artikkelforfatter
Lars Rønbeck

Arendal

DEL