Dommerskandalen – en av norgeshistoriens største skandaler

«Høyesterett gjorde regelrett statskupp i Norge den 26.06.2012. Ca. 90% av Norges 800 dommere, har ikke autorisasjon/sertifikat for å kunne sitte å dømme rundt om i landets rettslokaler.»

Når rettsstaten er korrupt er “demokratiet” en illusjon! For det er “Lov & Rett” som er ryggraden i demokratiet.

De fleste av oss, har levd i troen på at det er minimalt med korrupsjon i “demokratiets høyborg” Norge, og at rett skal være rett, i norske rettssaler. Men vi er så til de grader grundig lurt alle sammen, av disse maktmenneskene som styrer Norge, at det nå er på tide å våkne.

Grunnloven vår som er selve bærebjelken i vårt såkalte demokrati, er nå i fritt fall. Høyesterett gjorde regelrett statskupp i Norge den 26.06.2012. Ca. 90% av Norges 800 dommere, har ikke autorisasjon/sertifikat for å kunne sitte å dømme rundt om i landets rettslokaler. De gjør det likevel, og avsier ulovlige dommer såkalte nulliteter overfor de som sitter på tiltalebenken.

I følge Grunnlovens § 21, så skal alle dommere avlegge embedsed ovenfor Kongen og sverge troskap til Kongen og Grunnloven. Dommerne skal også avlegge dommerforsikring etter Domstollovens § 60, hvor de forsikrer på ære og tro å dømme rettferdig og sant, i alle rettsaker de er satt til å dømme.

Uten Dommerforsikring og Embedsed, utfylt, innlevert, stemplet på Statsministerens kontor med gyldig stempel og Kongens signatur, så vil ikke dommerne ha en gyldig autorisasjon (bestallningsbrevet) som dommerne får, som bevis på at de er gyldige dommere og kan ta sete som dommer eller dommerfullmektige i et embede lokalisert til Tingrett, Lagmannsrett eller Høyesterett.

Statskuppet fra Høyesterett ble bekreftet i en sak (Flexiped saken) som kom opp i Høyesterett den 26.06.2012, hvor nettopp dette med manglende dommerforsikringer kom opp som sak, hvor den ankende part i saken, hevdet at retten var ulovlig sammensatt, med ulovlige/ikke gyldige dommere i saken, som manglet autorisasjon til å sitte som dommer i en norsk rettssal.

Høyesterett kom med følgende oppsiktsvekkende konklusjon (forenklet satt opp):

“Det er ikke så nøye om dommeren i en rettssak i Norge ikke har autorisasjon til å dømme i en rettssak, vi godkjenner likevel alle ulovlige og falske dommer, som er avsagt av disse falske dommerne”.

Dette er selve kjernen i statskuppet Høyesterett utførte 26.06.2012.

Det som Høyesterett her gjør, er å oppheve Grunnlovens § 21 og Domstollovens § 60, som helt klart fastslår hva som skal til, før en dommer kan kalle seg dommer i Norge, og hvilke dokumenter som en jurist skal innlevere før han/hun kan ta sete i embedet som dommer i en norsk rettssal, og før han/hun kan bruke autorisasjonen/bestallingsbrevet på en gyldig måte som dommer.

Se underliggende illustrasjon av hvilken dommer som manglet autorisasjon som dommer i denne ankesaken for Høyesterett og hvordan prosessen er før en jurist kan ta sete som dommer i et embede i en norsk rett:

Det som er kjernen i statskuppet er følgende:

Makten i Norge er delt i 3 deler i henhold til Grunnloven vår.

Den utøvende makt ligger hos Kongen i Statsråd.
Den lovgivende makt ligger hos Stortinget (folkets eget organ som lager lovene) og
Den dømmende makt ligger hos domstolene.

Når domstolene begynner å kaste lovene til Stortinget over bord og nekter å følge dem, fordi det er ubehagelig at en rekke dommere er avslørt som direkte juksemakere og lovbrytere, så har domstolen og Høyesterett i stor stil, tatt makten fra folket og den lovgivende makt (Stortinget).

Den utøvende makt (Kongen med sine statsråder, særlig justisdepartementet) har ikke pågrepet de ulovlige dommerne som gjorde statskuppet den 26 juli i år, og gjør seg dermed medskyldig i høyforræderi mot folket (Stortinget).

Statsrådene og Statsministeren har tatt makten fra vår kjære Konge, og opererer totalt utenfor konstituell kontroll. Jens Stoltenberg er et tydelig eksempel på dette, med neglisjeringen han har utført mot Kongens ærefulle utdeling av Krigskorset til veteranene. Forsvarets øverste sjef, Kongen, har blitt satt i skyggen av pasifisten og forsvarbudsjett-dreperen Jens Stoltenberg. All dokumentasjon på statskuppet og de ulovlige dommerne, finnes på Facebook gruppen om Dommerforsikringer.

Jens Stoltenberg er i samme sak om manglende og ulovlig utfylte embedsed’er, avslørt som dokumentforfalsker (se vedlagte bilde av Stoltenberg sin embedsed). Den falske embedseden hans kan lastes ned fra Regjeringens sin egen nettportal her Hans embedsed er direkte forfalsket av han selv, da han satt som statsråd i 1993-1995 under Gro Harlem Brundtland sin regjering. Embedseden er signert av han selv 26.01.1995 (den skal signeres og leveres inn rett før han inntok embedet som statsråd i 1993 etter loven). På stempelet fra Statsminister Gro Harlem Brundtland, så er stempeldatoen satt til 27.01.1991, som både er lenge før han starter som statsråd, og lenge etter han startet som statsekretær i miljøverndepartementet under Torbjørn Berntsen, i 1990.

Gro Harlem Brundtland er også i samme sak avslørt som dokumentforfalsker, siden hun stempler inn Stoltenberg sin blanke embedsed, uten hans signatur på i 1991. Statsekretærer er også pliktig å avlegge embedsed etter Grunnloven, FØR de starter i sitt embede som de får fra Kongen (Kongens signatur skal også stå på embedseden for å være gyldig).
Alt dette mangler på Stoltenberg sin embedsed. Embedseden skal sendes inn for hver gang en statsekretær, statsråd eller sågar statsminister tar sete i embedet, for å være gyldig embedsmann.

Spørsmålet er derfor om Jens Stoltenberg faktisk er gyldig statsminister i Norge?

Han har ikke lagt frem gyldig embedsed for det nye embedet han har fått av Kongen for denne nye perioden heller, som embedsmann. Vi har derfor en statsminister som er avslørt som dokumentforfalsker, og vi har sannsynligvis også en ugyldig statsminister i dette landet, som også stjeler makten fra Kongen og nekter å respektere Grunnloven:

Utdrag fra bildet ovenfor:

Den utøvende og den dømmende makt, har derfor i samarbeid gjort statskupp mot folket (Stortinget) og kastet våre lover (Grunnloven) over bord, og vi (folket) som eier denne nasjonen er gjort til statister i et diktatur, som begynner å nærme seg Stalin sitt regime, i måten å se på sine egne borgere på og med manglende respekt for innbyggerne.

Denne konstituelle krisen vil medføre anarki ved at folket nå tar loven i egne hender, siden respekten for loven, Regjeringen, Stortinget og Domstolene er betydelig svekket. Hvem bryr seg egentlig lengre om man kjører for fort på veien, når våre øverste ledere og dommere har satt selve Grunnloven ut av spill og har kuppet makten fra folket?

Vi kan ikke fortsette med at anarkiet nå er på trappene i Norge. Det norske folk må også reise seg, slik de gjorde på Island, hvor de kastet sine korrupte ledere over bord og tok makten selv.

Norgespartiet arbeider for å få på plass “Et Direkte Folkestyre” gjennom Direktedemokrati.

Det må skje ved at “Den Lovgivende Makt” overføres fra Stortinget til folket.

Det betyr at partipolitikken da i samme moment avvikles, fordi ingen partier lenger skal velges til å sitte på Løvebakken som lovgivere.

Folket har nå istedet “valgt seg selv” som lovgivere for all framtid.

Folket har nå blitt “herrer” i eget hus – Det norske hus.


Vi vil rette en stor takk til jurist Herman Berge som avslørte denne skandalen i november 2011. Norgespartiet tok samtidig tak i denne skandalen og publiserte den med henvisning til Herman Berges artikkel på hans egen nettside Rettsnorge.no. Deretter ble det opprettet en gruppe om saken på Facebook i januar 2012.

DEL