Det økonomiske liv og statslivet må ha hver sin styreordning

Norgespartiet vil arbeide for å få offentlig debattert og utredet hvordan vi skal kunne få etablert en ren rettsstat gjennom å løse opp den enhetsforvaltning vi i dag lever under, og etablere og organisere en tredeling av forvaltningen.

Den nåværende enhetsforvaltningen er særdeles uheldig fordi politikerne her sitter på alle sider av bordet og bestemmer.

På den ene siden stifter de lovene og på den andre siden styrer de det økonomiske liv.

For at landets lover skal gjelde likt for alle statens borgere, må man i statslivet ha en spesiell forvaltningsordning. Den må være basert på sentrale organer som kan sikre en lik behandling i statsområdet.

Det økonomiske liv og statslivet må ha hver sin styreordning. Blir det økonomiske liv påtvunget den styreform som statslivet må ha, vil ledelsen av det økonomiske liv bli sentralisert. Det man oppnår, er embetsvelde på det økonomiske livs område.

Slår man det økonomiske liv og statslivet sammen, oppstår det også en kamp mellom statslivet og det økonomiske liv, og i denne kamp taper statslivet. Det ligger i det økonomiske livs eget vesen at det trekker alt og alle inn i sin malstrøm. Det gjør alt og alle til vare.

Derfor må det økonomiske liv alltid begrenses av et selvstendig statsliv som kan beskytte menneskene på grunnlag av de alminnelige menneskerettigheter. Det økonomiske liv er ikke av seg selv i stand til å sette de nødvendige grenser.

Når det økonomiske liv og statslivet slås sammen, blir staten gjort til et redskap for de økonomiske krefter, og staten er ikke lenger i stand til å beskytte menneskene på grunnlag av menneskerettighetene. Staten opphører å være rettsstat. Forholdet slår om. Menneskene blir stående forsvarsløse overfor en egenrådig maktstat.

Norgespartiet vil derfor utrede opprettelsen av en tredeling av forvaltningen ved å skille det økonomiske liv, det kulturelle liv og til slutt rettslivet slik at disse blir organisert under, og får hver sin spesielle forvaltningsordning:

Rettslivets forvaltningsordning må organiseres fra statens sentrum og utover.

Det økonomiske livs forvaltningsordning må vokse frem ut ifra det assosiative*) prinsipp, mens

Kulturlivets forvaltningsordning må bygge på enkeltmenneskers fulle disposisjonsfrihet.
*) assosiativ av assosiere seg = slutte seg sammen for å drive økonomisk virksomhet i fellesskap.

Norgespartiet ser denne løsningen som en sterk motvekt mot EU og Globaliserings-ideen.
Dette fordi det økonomiske liv da likevel vil kunne samarbeide over grensene uten at de selvstendige nasjonale stater behøver å underkaste seg en overordnet makt og miste sin frihet, selvstendighet og kulturelle identitet.

Artikkelforfatter
Lars Rønbeck

Arendal

DEL