Den sveitsiske statsform

Denne artikkelen forteller at folkesuvereniteten er den høyeste suvereniteten i et EKTE demokrati.  Der folket besitter den absolutt høyeste makt.
Og det er kun mulig i et Direktedemokrati.

Teksten nedenfor er et utdrag hentet fra Dagfinn Flem sin bok:
«Det sveitsiske demokrati»


Vil man forsøke å gi uttrykk for Det som er det grunnleggende prinsipp i den sveitsiske statsform, kan det vel ikke sies klarere og enklere enn det ble gjort av en av forgrunns-skikkelsene i de sveitsiske forfatningskamper ved midten av forrige århundre, politikeren Diaz, i følgende ord:

«Jeg kjenner bare en grunnsetning å gå ut fra. Det er folkesuvereniteten.
Suverénen er den høyeste. Hans vilje er lov.
Men nå taler noen om en representativ Suverénitet, som ikke er noe annet enn en oppgivelse av denne. Den som delegerer er ikke lenger suverén, og jeg påstår at der hvor et stort råd beslutter lovene, er forfatningen en løgn.

Og han sier videre: «Det forekommer meg at prinsippene, grunnvollen, vil gli bort under oss. Som sådan vil man oppstille folkets beste.
Men det er ikke spørsmål om dets beste, men om dets rett, om det som tilhører folket.
Man har erklært folket for myndig. Gir man det i det store råd en fogd, så er det ikke lenger myndig.»

Det er selve demokratiets trosbekjennelse i all sin enkle tyngde, som ligger i disse ord.  De gir et umiddelbart uttrykk for selve den ånd som må leve i et sant demokrati.

Norges store råd er Stortinget som beslutter lovene i Norge.
Det betyr i henhold til teksten ovenfor at forfatningen (Grunnloven) vår er en løgn.

Det norske folk er ikke myndig, fordi man i det store råd har gitt oss en fogd – PARTIENE.

VI FOLKET kan bare bli myndig i vårt eget land ved å gjøre som det sveitsiske folk.
Vi må hevde folkesuvereniteten og bli den absolutt øverste myndighet i vårt eget land.

Vi må gå for etablering av Direktedemokrati og Direkte Folkestyre i Norge.


Artikkelforfatter
Lars Rønbeck

Arendal

Foto av Peter Thoeny, skalert av Norgespartiet, lisens Creative Common

DEL