Direktedemokratiet

Direktedemokratiet

Den sveitsiske statsform

Denne artikkelen forteller at folkesuvereniteten er den høyeste suvereniteten i et EKTE demokrati.  Der folket besitter den absolutt høyeste makt. Og det er kun mulig i et...

Det Sveitsiske Demokrati.

Det SveitsiskeDemokrati  Skrevet  i 1945 av Dagfinn Flem Landet uten partiregjeringer og ministerkriser. Med folkeavstemninger som øverste kontrollmyndighet. For å forstå hva Direktedemokrati innebærer anbefaler Norgespartiet denne boken på det...

Direktedemokrati-modell for Norge

Norgespartiets forslag til en direktedemokrati-modell for Norge: I et direktedemokrat vil folket være "Den Lovgivende Makt". Regjeringen "Den Utøvende Makt", og Domstolene "Den Dømmende Makt"....

Demokrati? Ja! Men hva slags demokrati?

Representativt demokrati, eller direkte demokrati gjennom folkeavstemninger, der velgerne skal ha siste ord? Definisjon av ord: d e m o k r a t i...

Det økonomiske liv og statslivet må ha hver sin styreordning

Norgespartiet vil arbeide for å få offentlig debattert og utredet hvordan vi skal kunne få etablert en ren rettsstat gjennom å løse opp den...

Statlige og kommunale lån i private banker resulterer i en uansvarlig...

Fordi våre politikere tillater at nasjonen tar opp lån i private banker for å finansiere f.eks. bygging av vei, påføres nasjonen (skattebetalerne) unødvendig høye...

Norges vei fra folkefellesskap til aksjeselskap

Hovedproblemet med dagens samfunnsmodell er at den er tuftet på Milton Friedmans liberale økonomiske modell. Den går i hovedsak ut på at private kapitalinteresser...

Vi krever fullt innsyn i Stats- og Kommune-regnskapene

Et obligatorisk grunnlag for Juridisk Bindende Folkeavstemminger om skatter og avgifter, samt bevillinger til de ulike samfunnsområder. Norgespartiet fremmer her forslag om folkets fulle innsikt...